THE SOCIAL-ECONOMIC SIGNIFICANCE AND PLACE OF PILGRIMAGE TOURISM IN THE KASHKADARYA REGION

Authors

  • Uzokov Jamshid Norboyevich Karshi Engineering-Economics Institute

Keywords:

pilgrimage, internal pilgrimage, external pilgrimage, religious pilgrimage, secular pilgrimage

Abstract

This article highlights the factors of the development of pilgrimage tourism and
reveals the socio-economic importance and role of internal, external, religious and secular
pilgrimages.

References

UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga

moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida»gi PF-60-sonli farmoni.

Eshtayev A.A. Oʻzbekistonning turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari.

(Monografiya) – Samarqand: “Ipak yoʻli” Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti nashriyoti,

8 bet;

Abduvohidov A.M., Umirova D.S., Abriyev Z.S. Turizm rivojlanishini prognozlash. Oʻquv

qoʻllanma. – T.:TDIU, 2019. 43 bet;

Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari

(Samarqand viloyati misolida).: iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan

dissertatsiya. – S.: SamISI, 2017. - 265 b.;

Голышева Е.В. Совершенствование организации и механизма регулирования развития

туризма в рыночных условиях: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – Т., 2012. – 25 с.;

Ф.М., Жалолиддинова Х., Нурматова С. Туризм в Узбекистане после COVID-19.

//Научно-электронный журнал «Экономические и инновационные технологии», 2021. - № 1

(январь-февраль). – С. 333-341;

Safarova N.N. Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga turizm sohasi taʼsirini baholash

usullarini takomillashtirish:. i.f.d.. dokt. dissertatsiya аvtoref. – Tashkent, 2018;

Тураев Б.Х. Развитие организационно-экономических механизмов управления

региональным туризмом: Автореф... докт. экон. наук. – Т., 2011. – 52 с.;

Hamidov O.H. Oʻzbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishni boshqarish mexanizmini

takomillashtirish. Iqt. fan. dokt. (DSc) diss… avtoreferati. – Samarqand, 2017.-7 b.

Downloads

Published

2024-04-13

How to Cite

Uzokov, J. (2024). THE SOCIAL-ECONOMIC SIGNIFICANCE AND PLACE OF PILGRIMAGE TOURISM IN THE KASHKADARYA REGION. Innovatsion Texnologiyalar , 52(04). Retrieved from https://ojs.qmii.uz/index.php/it/article/view/714